Tesla_V100_SXM2_16GB

TensorFlow MobileNet_v1_0.25_224 from AI-Matrix Batch Size = 1 on Tesla_V100_SXM2_16GB