Tesla_V100_SXM2_16GB

TensorFlow Inception_v4 from AI-Matrix Batch Size = 1 on Tesla_V100_SXM2_16GB