SSD_512_ResNet50_v1_VOC

MXNet SSD_512_ResNet50_v1_VOC Batch Size = 1