Tesla_V100_SXM2_16GB

MXNet ResNet18_v1 Batch Size = 1 on Tesla_V100_SXM2_16GB