Faster_RCNN_ResNet50_v1b_VOC

MXNet Faster_RCNN_ResNet50_v1b_VOC Batch Size = 1