Tesla_V100_SXM2_16GB

MXNet CIFAR_WideResNet40_8 Batch Size = 1 on Tesla_V100_SXM2_16GB